Cho hàm số $y=\dfrac{mx-m^2-2}{-x+1}$ ($m$ là tham số thực) thỏa mãn $\max\limits_{[-4;-2]}y=-\dfrac{1}{3}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.

$1\leq m

B.

$m>4$

C.

$-\dfrac{1}{2}

D.

$-3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Hàm số đã cho liên tục trên đoạn $[-4;-2]$. Ta có $y'=\dfrac{-m^2+m-2}{(1-x)^2}

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.