Cho hàm số y=fx có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.Giá trị cực đại của hàm số là 4 .
B.Điểm cực tiểu của hàm số là 4 .
C.Điểm cực đại của hàm số là 1 .
D.Giá trị cực tiểu của hàm số là 1 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:img1
Lời giải
Chn C
Từ đồ thị của hàm sô y=fx ta thấy điểm cực đại của đồ thị hàm số có có tọa độ là 1;2
Nên điểm cực đại của hàm số là 1 .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.