Cho hàm số img1 (m là tham số) và đường thẳng img2. Đường thẳng (d) cắt đồ thị hàm số (1) tại bao nhiêu điểm phân biệt?         

A.

4.

B.

 3.

C.

2.

D.

 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm: img1  img2  Ta có: img3 (với mọi x và mọi m ) img4 Hàm số g(x) luôn đồng biến với mọi giá trị của m. Mặt khác g(0) = –1 img50. Do đó, phương trình (*) có nghiệm duy nhất khác 0. Vậy đường thẳng img6 luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m. 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.