Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn là AD. Điểm M là trung điểm CD. img1qua M và song song với BC và SA, img2 cắt AB tại N và cắt SB tại P. Nói gì về thiết diện của img3 và S.ABCD?                                      

A.

A. là một hình bình hành

B.

B. là một hình thang có đáy lớn là MN

C.

C. là tam giác MNP

D.

D. là một hình thang có đáy nhỏ là NP.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

img1Trong mặt phẳng (ABCD) qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại N. Trong mặt phẳng (SAB) qua N kẻ đường thẳng song song với SA cắt SB tại P. Trong mặt phẳng img2 qua P kẻ đường thẳng song song với BC cắt SC tại Q. Khi đó thiết diện là mặt phẳng (MNPQ). Ta thấy MNPQ là hình thang có đáy lớn là MN.   

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.