Cho hình chóp S.ABCD. Một mặt phẳng (α) cắt SA, SB, SC, SD tại M, N, P, Q. Giả sử AB cắt CD tại I, MN cắt PQ tại J. Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SPI).
Câu sai trong các câu sau là

A.

SI

B.

SJ

C.

IJ

D.

SQ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: I ∈ AB ⇒ I ∈ (SAB)
          J ∈ MN; MN ⊂ (SAB) ⇒ J ∈ (SAB)
Mà (SCD) chính là (SPI) ⇒ JC ∈ (SPI)
Vậy I, J, S thuộc giao tuyến của hai mặt đã cho.

                          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...