Cho hình chóp tam giác đều S. ABC có cạnh đáy bằng 2a , cạnh bên tạo với đáy một góc 60° . Thể tích khối chóp S. ABC

A.2a333 .
B.a333 .
C.a334 .
D.a33 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Li gii
Chn A
img1
□ Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC thì SO(ABC) . Suy ra SAO^=60° .
AO=23. 2a. 32=2a33 , SH=AO. tan60°=2a .
□ Diện tích ΔABCSABC=2a234=a23 .
□ Thể tích khối chóp S. ABCV=13SABC. SO=2a333 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.