Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Ta xét các mệnh đề sau:
1. Các mặt bên của lăng trụ là các hình bình hành.
2. AA’ // mp(BCC’B’)
3. BC // mp(AB’C’)
4. B’C’ // mp(A’BC)
Trong các mệnh đề trên:

A.

Chỉ có một mệnh đề đúng.

B.

Có hai trong bốn mệnh đề đúng.

C.

Có ba trong bốn mệnh đề đúng.

D.

Tất cả bốn mệnh đề đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các mặt bên của lăng trụ là các hình bình hành, là mệnh đề đúng.
- AA’ // BB' ; BB’ ⊂ (BCC’B’) ⇒ AA’ // (BCC’B’)
- BC // B’C’; B’C’ ⊂ (AB’C’) ⇒ BC // (AB’C’)
- B’C’ // BC, BC ⊂ (A’BC) ⇒ B’C’ // (A’BC)
Như thế cả bốn mệnh đề đều đúng.

                        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.