Cho hình vẽ. Tính diện tích của hình tam giác ABC.

A.

$22,5c{m^2}$

B.

$21c{m^2}$

C.

$21,5c{m^2}$

D.

$24c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hai hình tam giác ABE và BDE có chung chiều cao hạ từ B xuống AD mà diện tích hình tam giác ABE bằng 2 lần diện diện tích hình tam giác BDE, suy ra: $AE = DE \times 2$. Ta có: Diện tích hình tam giác ACE = Diện tích hình tam giác CDE $ \times \,2$ vì: Có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống cạnh AD Cạnh đáy AE = Cạnh đáy DE $ \times \,2$ Vậy diện tích của hình tam giác CDE là: 9 : 2 = $4,5(c{m^2})$ Diện tích hình tam giác ABC là: 9 + 6 + 3 + 4,5 = $22,5(c{m^2})$ Đáp số: $22,5c{m^2}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.