Cho hình bình hành img1. Tìm mệnh đề đúng?

A.  img1   
B.  img1   
C.  img1   
D.   img1  
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.