Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Mặt phẳng qua AK cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M và N. Gọi V1, V thứ tự là thể tích của khối chóp S.AMKN và khối chóp S.ABCD. Giá trị nhỏ nhất của tỷ số img1 bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1 Vì ABCD là hình bình hành nên img2 Đặt img3, img4 thì img5 Suy ra img6 Lại có img7. Từ và suy ra img8 Do img9 nên img10img11. Vậy img12. Từ đósuy ra img13 với img14. Ta có img15. Lập bảng biến thiên img16  Suy ra img17. Vậy img18 khi img19 hay img20  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.