Cho hỗn hợp bột gồm Al, Cu vào dung dịch chứa AgNO3 và Fe(NO3)3, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X gồm hai kim loại và dung dịch Y chứa ba muối. Các cation trong dung dịch Y là  

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì sản phẩm gồm 2 kim loại => Chắc chắn đó là: Ag và Cu Mà Cu dư thì Fe(NO3)3 phải hết Dung dịch chứa các muối: img1 Các phản ứng: img2           

ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.