Cho hỗn hợp dạng bột hai kim loại Mg và Al vào dung dịch có hòa tan hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp hai kim loại và dung dịch D. Như vậy:

A.

Hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2 đã phản ứng hết và Al chưa phản ứng.

B.

Hai kim loại Mg, Al phản ứng hết, Cu(NO3)2 có phản ứng, có thể còn dư Cu(NO3)2.

C.

Hai kim loại Mg, Al phản ứng hết, dung dịch D có AgNO3, Cu(NO3)2.

D.

Một trong hai kim loại phải là Ag, kim loại còn lại là Cu hoặc Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hai kim loại Mg, Al phản ứng hết, Cu(NO3)2 có phản ứng, có thể còn dư Cu(NO3)2.

Vì thu được hỗn hợp hai kim loại, đó phải là Ag và Cu nên 2 kim loại Mg, Al phản ứng hết, Cu(NO3)2 có phản ứng, có thể còn dư Cu(NO3)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.