Cho hỗn hợp gồm a (mol) Mg và b (mol) Fe vào dung dịch chứa c (mol) AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y (gồm 2 kim loại).         

A.

A: 2a ≤ c ≤ 2(a + b).

B.

B: 2a < c < 2(a + b).

C.

C: c ≤ 2(a + b).

D.

D: 2(a – b) < c < 2(a + b).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...