Cho hỗn hợp gồm Ba và Al vào nước dư, thu được 5,376 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:  

A.

A: 7,02 gam

B.

B: 12,48 gam

C.

C: 9,36 gam

D.

D: 10,92 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

: Chọn C Dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất là Ba(AlO2)2 Þ nAl = 2nBa Có: img1 img2   

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...