Cho hỗn hợp X dạng bột gồm Fe, Ag và Cu vào lượng dư dung dịch chứa một muối nitrat Y, khuấy kỹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z và rắn T chỉ chứa Ag có khối lượng đúng bằng lượng Ag có trong X. Nhận định nào sau đây là đúng?

A.

Muối Y là Cu(NO3)2.

B.

Dung dịch Z gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

C.

Cho dung dịch HCl và dung dịch Z thu được kết tủa.

D.

Dung dịch Z gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và AgNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Muối Y là Fe(NO3)3: img1 

Dung dịch Z gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3 dư.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.