Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Dung dịch nào sau đây (khi lấy dư) không thể hòa tan hết X?

A.

Dung dịch HNO3 loãng.        

B.

Dung dịch NaNO3 và HCl.

C.

Dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

D.

Dung dịch H2SO4 loãng, nóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

X tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư:

Al + 4HNO3 (loãng) img1 Al(NO3)3 + NOimg2 + 2H2O

Fe + 4HNO3 (loãng) img3 Fe(NO3)3 + NOimg4 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 (loãng) img5 3Cu(NO3)2 + 2NOimg6 + 4H2O

X tan hết trong dung dịch NaNO3 và HCl dư: img7 

X tan hết trong H2SO4 đặc, nóng dư: img8 

X không tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng, dư vì Cu là kim loại đứng sau hidro trong dãy điện hóa nên không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng:

2Al + 3H2SO4 (loãng) img9 Al2(SO4)3 + 3H2img10 

Fe + H2SO4 (loãng) img11 FeSO4 + H2img12 

Cu + H2SO4 (loãng) img13 không xảy ra

Chú ý: Al, Fe, Cu bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội; tức là Al, Fe, Cr không tác dụng với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.