Cho khai triển img1, img2. Tìm số giá trị nguyên của img3 với img4 sao cho tồn tại img5 img6 thỏa mãn img7.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1, suy ra img2 với img3. Do đó: img4img5img6  img7img8img9. Vì img10 nên suy ra img11. Nếu img12, img13, thì img14. Nếu img15, img16, thì img17. Nếu img18, img19, thì img20. Nên với các số img21, img22, thì sẽ cho tồn tại img23 img24 thỏa mãn img25. Vì img26img27 nên img28img29. Do đó, có img30 số giá trị nguyên của img31 với img32 sao cho tồn tại img33 img34 thỏa mãn img35. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.