Cho khai triển img1, trong đó img2img3, img4, img5, …,img6 là các số thực. Gọi img7 là tập hợp chứa các số tự nhiên img8 để img9 là số lớn nhất trong các số img10, img11, img12, …,img13. Tổng giá trị các phần tử của img14 bằng?  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A 

Ta có: img1. Số hạng tổng quát của khai triển là img2. Suy ra hệ số của img3img4. Để img5 là số lớn nhất trong các số img6, img7, img8, …,img9 thì: img10. Vậy img11. Tổng các phần tử của img12img13.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...