Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại img1 và img2. Thể tích khối chóp S.ABC bằng        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Phương pháp: Tính độ dài cạnh BC, tính diện tích tam giác ABC. Sau đó tính thể tích khối chóp img1 Thể tích khối chóp img2 có chiều cao h là: img3 Cách giải: Tam giác ABC vuông tại B img4 Diện tích tam giác ABC là: img5 Thể tích khối chóp img6 là: img7  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.