Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân img1, img2 và AB’ vuông góc với đáy (A’B’C’). Mặt phẳng (AA’C’) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc img3. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là ? 

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

          img1                ĐÁP ÁN C Ta có img2 img3 Gọi K là hình chiếu của B’ lên A’C’, suy ra img4 Do đó: img5    Trong tam giác A’KB’ có img6, img7 nên img8. Suy ra img9. Thể tích khối lăng trụ: img10

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.