Một trong các ý nghĩa của sự xen kẽ giữa các đoạn intron và các đoạn êxon trong cấu trúc gen của sinh vật nhân chuẩn là

A.

làm tăng chiều dài của mARN trong quá trình tổng hợp prôtêin.

B.

làm tăng số axit amin trong chuỗi pôlipeptit, dẫn đến prôtêin hoạt động hiệu quả hơn.

C.

làm tăng khả năng tự bảo vệ của tế bào vì nếu đột biến xảy ra ở các đoạn intron thì cũng không ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin.

D.

làm tăng số lượng các gen có ích trong hệ gen so với tế bào nhân sơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Làm tăng khả năng tự bảo vệ của tế bào vì nếu đột biến xảy ra ở các đoạn intron thì cũng không ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.