Cho m gam hỗn hợp B gồm img1 hòa tan hết vào nước thu được 400 ml dung dịch D chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M và chất rắn G chỉ gồm một chất. Lọc tách G, cho luồng khí img2 dư qua G nung nóng thu được chất rắn F. Hòa tan hết F trong dung dịch img3 thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm img4img5 có tỉ khối so với oxi bằng 1,0625. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m.           

A.

A: 18g

B.

B: 26g

C.

C: 34,8g

D.

D: 18,4g

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì dung dịch D chỉ chứa một chất tan duy nhất và chất rắn G chỉ gồm một chất nên dung dịch D chứa img1 và chứa CuO

Do đó

img2  Gọi img3img4  img5 

Vậy img6   

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.