Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào 200 ml dung dịch HNO3 2M và H2SO4 1M thấy có khí NO duy nhất thoát ra và còn lại 0,2m gam chất rắn chưa tan. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 50 gam hỗn hợp muối khan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của img1. Giá trị của m là  

A.

A: 23 gam

B.

B: 20 gam.        

C.

C: 28 gam.      

D.

D: 24 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì có kim loại dư => Fe chỉ bị oxi hóa nên img1 Tổng quát: img2 Có: img3hết; img4 dư img5  Bảo toàn khối lượng: img6 img7  img8 

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.