Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 vào 200,0 ml dung dịch chứa NaNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 1,12 lít khí NO. Thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch Y, lại thấy thoát ra 1,12 lít khí NO. NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- và thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là  

A.

A: 18,4         

B.

B: 24,0.

C.

C: 25,6.         

D.

D: 26,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 nNO3- = 0,2 mol; nSO42- = 0,4 mol.

Giả sử số mol của Cu và Fe2O3 lần lượt là x, y mol.

Kết thúc phản ứng dung dịch gồm Cu2+, Fe3+, NO3- và SO42-

Theo BTe: 2 x nCu = 3 x nNO → nCu = 3 x (0,05 + 0,05) : 2 = 0,15 mol.

Theo BTNT: nNO3- sau phản ứng = 0,2 - 0,05 - 0,05 = 0,1.

Theo BTĐT: nFe3+ = (0,1 + 0,4 x 2 - 0,15 x 2) : 3 = 0,2

→ nFe2O3 = 0,1 mol.Vậy m = 0,15 x 64 + 0,1 x 160 = 25,6 gam  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.