Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là:  

A.

A: 2,88 gam

B.

B: 2,16 gam

C.

C: . 4,32 gam        

D.

D: 5,04 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nếu Fe3+ tạo thành Fe thì mchất rắn > mFe = 6,72 (g) (vô lí) nên Mg phản ứng hết.

Vậy chất rắn sau phản ứng là 3,36(g) Fe (0,06 mol)

Bảo toàn nguyên tố Fe ta có Fe3+ chuyển thành: 0,06 mol Fe; 0,06 mol Fe2+ Bảo toàn e ta có: 2nMg – nFe2 + 3nFe Þ nMg = 0,12 (mol) → mMg = 2,88 gam Chú ý: trong phản ứng của kim loại với dung dịch muối Fe3+ sẽ diễn ra theo trình tự M + Fe3+ →Fe2+ M + Fe2+ → Fe  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.