Cho mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ điện xoay. Khi điện dung của tụ là C1 thì mạch bắt được sóng có bước sóng λ1 = 10m, khi tụ có điện dung C thì mạch bắt được sóng có bước sóng λ2 = 20m. Khi tụ điện có điện dung C3 = C1 + 2C2 thì mạch bắt được sóng có bước sóng λ3 bằng:

A.

λ3 = 30m.

B.

λ3 = 22,2m.

C.

λ3 = 14,1m.

D.

λ3 = 15m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1  img2  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.