** Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có suất điện động = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω; R1 = R3 = 4 Ω, R4 = 6 Ω; R2 là một bình điện phân dung dịch sunfat đồng CuSO4 có điện cực bằng đồng, có điện trở R2 = 1,6 Ω.

Cường độ I2 của dòng điện đi qua bình điện phân là

A.

I= 2,5 A.

B.

I= 2,3 A.

C.

I= 2,1 A.

D.

I= 2 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I= 2 A.

Sơ đồ mạch điện:

R1// [R2 nt (R3//R4)]

Gọi R34 là điện trở tương đương của R3 và R4:

R34

R34 = 2,4 Ω

Gọi R234 là điện trở tương đương của R2, R3 và R4:

R234 = 1,6 Ω + 2,4 Ω

R234 = 4 Ω

Điện trở tương đương của mạch ngoài là:

 = 2 Ω

Do đó, cường độ dòng điện chính qua mạch là:

  = 4 A

Suy ra, cường độ dòng điện chính đi qua bình điện phân là:

 = 2 A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...