Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều img1trong đó U có giá trị không đổi, f có thể thay đổi được. Khi img2 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bằng U, mạch điện tiêu thụ công suất bằng img3 công suất cực đại. Khi tần số của dòng điện là img4thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản cuộn cảm có giá trị bằng U. Tần số dòng điện khi xảy ra cộng hưởng là gần nhất với gái trị nào dưới đây?         

A.

80 Hz.

B.

70 Hz.

C.

60 Hz.

D.

50 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+       Khi img1, ta có: img2  img3  img4 

Mà img5 nên ta có giản đồ vecto như hình vẽ: Từ hình ta thấy: img6 và img7 đều                 img8 

+       img9  Khi img10 thì img11. Tương tự ta có: img12                                 

Từ (1), (2) img13 hay img14 

+       Mà img15 

Khi mạch cộng hưởng: img16   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.