Cho một bát diện đều. Các khẳng định đúng là. 1. Bát diện đều có đúng 12 cạnh 2. Bát diện đều có đúng 8 đỉnh 3. Bát diện đều nếu có cạnh bằng a thì sẽ nội tiếp một mặt cầu có bán kính bằng Trac nghiem online - cungthi.vn 4. Ghép hai khối tứ diện đều ta được một khối bát giác đều

A. 1; 2
B. 3; 4
C. 1; 3
D. 1; 3; 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Bát diện đều thì chỉ có 6 đỉnh. Ngoài ra ghép hai tứ diện đều thì không đem được kết quả gì.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.