Cho một đoạn mạch đơn của ADN có trình tự các nuclêôtit như sau: T – A – X – G – X – A Trật tự các nuclêôtit của đoạn mạch tương ứng còn lại là:

A.

A – G – T – X – G – A

B.

T – A – X – G – X – A.

C.

A – X – G – X – A - T

D.

A – T – G – X – G – T

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:một đoạn mạch đơn của ADN có trình tự các nuclêôtit : T – A – X – G – X – A Trật tự các nuclêôtit của đoạn mạch tương ứng còn lại là: A – T – G – X – G – T

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...