* Cho một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí.

Cảm ứng từ B1 tại điểm M1 cách dây dẫn một khoảng r1 = 5 (cm) là

A.

B1 = 0,4.10−5 (T).

B.

B1 = 0,75.10−5 (T).

C.

B1 = 1,2.10−5 (T).

D.

B1 = 2.10−5 (T).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

B1 = 2.10−5 (T).

Áp dụng công thức:

      B1 = 2.10−7 x .

Với I = 5 (A), r1 = 5 (cm) = 5 x 10−2 (m):

     B1 = 2.10−7 x = 2.10−5 (T).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.