Cho một hỗn hợp M gồm anken X và ankin Y. Cho 50 (ml) hỗn hợp này phản ứng tối đa 80 (ml) H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Thành phần % số mol mỗi chất trong hỗn hợp M lần lượt là:

A.

Cùng 50%.

B.

40% và 60%.

C.

35% và 65%.

D.

45% và 55%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40% và 60%.

Thành phần hỗn hợp M (CnH2n (X), CmH2m -2 (Y)):

CnH2m + H2 CnH2n + 2

   V1       V1

CmH2m - 2 + 2H2 CmH2m + 2

   V2            2V2

V1 = 20 (ml); V2 = 30 (ml).

 %VX = 40%; %VY = 60%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.