Cho một lượng kim loại Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm a mol HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa m gam muối, b gam kim loại và 0,125 mol hỗn hợp khí Y ( gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí). Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là:        

A.

33,375.

B.

46,425. 

C.

27,275. 

D.

43,500. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1 chứa img2img3. Đặt img4  img5 Giải hệ có: img6  Do Y chứa img7 không chứa img8. Bảo toàn nguyên tố Nito img9. Bảo toàn electron: img10  img11 chứa img12  img13 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.