Cho một quần thể có thành phần kiểu gen như sau: 0,3AA : 0,4 Aa : 0,3 aa. Tần số alen A và a trong quần thề nàylần lượt là:             

A.

pA = 0,7; qa=0,3.        

B.

pA = 0,3 ;qa=0.7.                

C.

pA = 0,4 ; qa=0,6. 

D.

pA = 0,5 ; qa=0,5.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Tần số alen A là 0,3 + 0,4 : 2 = 0,5; Tần số alen a là 0,5

Vậy đáp án là D     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...