Cho một sơ đồ phản ứng tổng quát sau đây:

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + năng lượng

Phương trình trên biểu thị quá trình phân giải hoàn toàn một phân tử

A.

đisaccarit.

B.

glucôzơ.

C.

prôtêin.

D.

pôlisaccarit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Glucôzơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.