Cho một số tính chất: là chất kết tinh không màu (1); có vị ngọt (2); tan trong nước (3); hòa tan Cu(OH)2 (4); làm mất màu nước brom (5); tham gia phản ứng tráng bạc (6); bị thủy phân trong môi trường kiềm loãng nóng (7). Các tính chất của saccarozo là         

A.

A: (3), (2), (4), (1)

B.

B: (1), (5), (4), (3)  

C.

C: (2), (3), (6), (5), (4)        

D.

D: (1), (2), (3), (4), (7)  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Saccarozo không làm mất màu nước brom, không có phản ứng tráng bạc Saccarozo thủy phân trong môi trường axit.  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...