** Cho P mang các cặp gen (Aa, Bb) x (Aa, Bb), đời F1 xuất hiện 5000 cây, gồm 4 kiểu hình, trong đó có 1050 cây quả đỏ, chín muộn. Biết mọi diễn biến NST trong giảm phân tạo giao tử đực và cái như nhau.

Kiểu gen của hai bên bố mẹ và tần số hoán vị gen là:

A.

, tần số hoán vị gen bằng 20%.

B.

, tần số hoán vị gen bằng 40%.

C.

, tần số hoán vị gen bằng 20%.

D.

, tần số 40% hoặc , tần số 20%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

, tần số 40% hoặc , tần số 20%.

4%  = 20% ab x 20% ab = 40% ab.10% ab.

Trường hợp 1:

+ P dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) tạo loại giao tử ab = 20% < 25%.

Đây là loại giao tử hoán vị.

Suy ra P: , tần số hoán vị = 20% . 2 = 40%.

Trường hợp 2:

+ Cá thể tạo giao tử ab = 40% có kiểu gen , tần số hoán vị là: 1 - 40% . 2 = 20%.

+ Cá thể tạo giao tử ab = 10% có kiểu gen  và tần sô hoán vị là: 10% . 2 = 20%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.