** Cho P mang các cặp gen: (Aa, Bb) x (Aa, Bb). Kết quả tự thụ giữa P, thu được F1 có 4 kiểu hình gồm 4000 cây, trong đó có 960 cây quả xanh, chín sớm.

3 kiểu hình còn lại của F1 gồm cây quả đỏ, chín sớm : quả đỏ, chín muộn : quả xanh, chín muộn có số lượng lần lượt là:

A.

2040, 960, 40.

B.

2640, 360, 640.

C.

2160, 840, 160.

D.

1920, 960, 160.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 2040, 960, 40.

Số lượng cây quả đỏ, chín sớm = 51% . 4000 = 2040.

Số lượng cây quả đỏ, chín muộn = 24% . 4000 = 960.

Số lượng cây quả xanh, chín muộn = 1% . 4000 = 40.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.