Khi phân tích một axit nuclêic người ta thu được thành phần của nó gồm có 20% Ađênin, 30% Guanin, 30% Timin, 20% Xitôzin. Kết luận nào sau đây đúng?

A.

Axit nuclêic này là ADN cấu trúc dạng sợi đơn.

B.

Axit nuclêic này là ADN cấu trúc dạng sợi kép.

C.

Axit nuclêic này là ARN cấu trúc dạng sợi đơn.

D.

Axit nuclêic này là ARN cấu trúc dạng sợi kép.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Axit nuclêic này là ADN cấu trúc dạng sợi đơn. nếu ở dạng kép thì phải có %G=%X, %A=%T, không phải ARN vì có T.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.