Cho phương trình img1 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img2 để phương trình có đúng img3nghiệm thuộc đoạn img4

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Phương trình tương đương với img1 Đặt img2, với img3. Phương trình img4 trở thành img5   img6 Phương trình img7 có đúng img8 nghiệm img9 thuộc đoạn img10 Do đó yêu cầu bài toán img11 phương trình img12img13 nghiệm phân biệt (khác img14) thuộc đoạn img15 img16 phương trình img17img18 nghiệm phân biệt thuộc img19 Xét hàm img20 trên img21 Ta có img22 Bảng biến thiên               Dựa vào bảng biến thiên ta thấy yêu cầu của bài toán img23

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.