Cho quy ước gen ở một loài thực vật : A: Quả đỏ ; a: Quả xanh ; B: Chín sớm ; b: Chín muộn. Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Khi tự thụ phấn giữa F1 dị hợp hai cặp gen thu được 4 loại kiểu hình, trong số 2400 cây, có 384 cây quả xanh, chín muộn. F1 có kiểu gen và tần số hoán vị là:    

A.

img1, tần số hoán vị gen bằng 20%

B.

img1, tần số hoán vị gen bằng 40%  

C.

img1, tần số hoán vị gen bằng 40%

D.

img1 , tần số hoán vị gen bằng 20%  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A  Cây xanh chín muộn img1 có tỷ lệ img2 = 16% Do tự thụ phấn nên kiểu gen và quá trình diễn ra ở cả bố và mẹ là như nhau Tần số giao tử ab =  img3 = 0,4 > 0,25 Do đó ab là giao tử liên kết, P có kiểu gen img4 Tần số hoán vị gen là : 100% - 40% x 2 = 20%    

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.