Cho sinα = 14 và π2 < α < π, khi đó cotα bằng:

A.

-13

B.

13

C.

-15

D.

15

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.