Cho số có bốn chữ số $\overline{a23\text{a}}$. Có thể thay a bằng chữ số nào dưới đây để số đó chia hết cho 3?

A.

2

B.

3

C.

6

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Với a = 2, ta có: 2 + 2 + 3 + 2 = 9 chia hết cho 3 nên số 2232 chia hết cho 3. Với a = 3, ta có: $3+2+3+3=11$ không chia hết cho 3 nên số 3233 không chia hết cho 3. a = 6; a = 9 thì $a+a$ chia hết cho 3 mà $2+3=5$ không chia hết cho 3 nên $(a+2+3+a)$ không chia hết cho 3, do đó $\overline{a23a}$ không chia hết cho 3. Vậy có thể thay a bởi chữ số 2 để $\overline{a23a}$ chia hết cho 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...