Cho số có năm chữ số $\overline{21\,30a}$. Có thể thay a bởi chữ số nào dưới đây để được một số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

A.

6

B.

3

C.

2

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...