Cho sơ đồ biến hóa: CH3-CH2-CH2-OH  CH3-CH2-CH2-OH.

X có thể là:

CH3CH2CH2Cl (1);   CH3-CH=CH2 (2);   CH3-CH2-CHO (3).

A.

1, 2.

B.

2, 3.

C.

1, 3.

D.

1, 2, 3.

E.

9,15.

F.

7,36.

G.

10,23.

H.

8,61.

Đáp án và lời giải
Đáp án:E
Lời giải:

1, 2, 3.

CH3CH2-CH2Cl + NaOH CH3-CH2-CH2OH + NaCl

CH3-CH2-CH2OH + O2 H2O + CH3CH2CHO

CH3CH2CH=O + H2 CH3-CH2-CH2OH.

9,15.

nFe = 0,02 mol; nH+ = 0,06 mol

⇒ X chứa 0,02 mol FeCl2 và 0,02 mol HCl.

AgNO3 dư ⇒ Fe2+ → Fe3+ + e

4H+ + NO3 + 3e → NO + 2HO; Ag+ + e → Ag.

Bảo toàn electron: nFe2+ = 3/4nH+ + nAg ⇒ nAg = 0,005 mol

Rắn gồm 0,06 mol AgCl và 0,005 mol Ag ⇒ m = 9,15 (g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...