Cho sơ đồ phả hệ img1 

Cá thể số (4) và số (5) bị bệnh bạch tạng, cá thể số (14) mắc cả bệnh bạch tạng và bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Biết rằng bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do gen lặn b nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Xác suất cá thể số (15) không mang alen bệnh (a, b) bằng bao nhiêu?             

A.

1,25%.            

B.

 50%.          

C.

  35%.         

D.

 78,75%.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Xét tính trạng bị bạch tạng

Người số 5 có kiểu gen aa → 1, 2 có kiểu gen Aa. Người số 7 có kiểu gen: 1/3AA : 2/3Aa giảm phân cho 2/3A : 1/3a Người số 8 chắc chắn nhận a từ 4 nên có kiểu gen Aa giảm phân cho 1/2A : 1/2a

Cặp vợ chồng 7 và 8: (2/3A : 1/3a) x (1/2A : 1/2a) → thế hệ con 2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa

Người số 12 có kiểu gen 2/5AA : 3/5Aa → (7/10A : 3/10a)

Người số 13 có bố mẹ 9, 10 có kiểu gen Aa (do 14 bị bệnh) → Người số 13 có kiểu gen: 1/3AA : 2/3Aa giảm phân cho 2/3A : 1/3a Phép lai: 13 x 14 → (7/10A : 3/10a) x (2/3A : 1/3a)

Xác suất sinh cá thể 15 không mang alen bệnh (AA) là: 7/10 . 2/3 = 7/15

Xét tính trạng bệnh mù màu (M: bình thường, m: bị bệnh)

Người 12 có kiểu gen XMY → 1/2XM : 1/2Y

Người 14 có kiểu gen XmY → nhận Xm từ 9 → 9 có kiểu gen XMXm

Người 13 có kiểu gen: 1/2XMXM : 1/2XMXm → 3/4XM : 1/4Xm

Phép lai: 12 x 13: (1/2XM : 1/2Y) x (3/4XM : 1/4Xm) → Xác suất 15 không bị mù màu là: XMXM + XMY = (1/2 XM . 3/4XM) + (3/4XM . 1/2Y) = 3/4

=>Xác suất cá thể số (15) không mang alen bệnh (a, b) bằng: 3/4 . 7/15 = 7/20 = 35%    

Vậy đáp án là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.