Cho sơ đồ phản ứng sau:         (1) X (CH6O3N2) + NaOH img1 X1 + Z + H2O                 (2) Y (C2H7O3N) + 2NaOH img2 Y1 + Z + 2H2O Nhận định nào sau đây là sai ?         

A.

A: X, Y đều tan tốt trong nước.

B.

B: Z là một amin có tên thay thế là metanamin.

C.

C: X, Y đều có tính lưỡng tính.

D.

D: X1, Y1 đều là hợp chất vô cơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Phương trình phản ứng :         CH3NH3NO3 (X) + NaOH img1 NaNO3 (X1) + CH3NH2 (Z) + H2O         CH3NH3HCO3 (Y) + 2NaOH img2 Na2CO3 (Y1) + CH3NH2 (Z) + H2O

A. Đúng, CH3NH3NO3 (X) và CH3NH3HCO3 (Y) đều tan tốt trong nước.

B. Đúng, CH3NH2 (Z) là một amin có tên thay thế là metanamin.

C. Sai, Chỉ có CH3NH3HCO3 (Y) là chất lưỡng tính CH3NH3NO3 (X) có tính axit.

D. Đúng, NaNO3 (X1) và Na2CO3 (Y1) đều là hợp chất vô cơ.  

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.