Cho số tự nhiên img1 thỏa mãn img2. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?  

A.img1 không chia hết cho img2.
B.img1 chia hết cho img2.
C.img1 chia hết cho img2.
D.img1 không chia hết cho img2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích:  img1. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.