Cho tam giác ABC với a, b, c là độ dài các cạnh BC, CA, AB. Cho a = 15, b = 19 và góc A = 820, B = 720. Độ dài cạnh c là

A.

16,2 và 1,4.

B.

4,3

C.

7,6

D.

Vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: asinA = bsinB  sinB = b.sinAa = 19.sin82012 = 1,568 > 1 : vô lí.
Vậy không có B, suy ra không có C. 

Ghi chú. Những học sinh giỏi có thể thấy ngay không tồn tại một tam giác như vậy được, vì :
                  b < bsinB = asinA = 15sin820  15,15 < 19

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.