Cho tam giác img1img2, img3, img4 Gọi img5, img6, img7 lần lượt là ảnh củaimg8, img9, img10 qua phép vị tự tâm img11 tỉ số img12. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác img13 bằng:

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1, img2, img3 nên img4 img5. Vậy tam giác img6 vuông tại img7 nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác img8 là trung điểm cạnh huyền img9 và bán kính img10. Gọi img11 là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác img12. Tam giác img13 là ảnh của tam giác img14 qua phép vị tự tâm img15 tỉ số img16. Nên img17.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...